ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

 

I. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społeczej w Lubaszu ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz.

w imieniu którego występuje Pani JADWIGA KAZIŃSKA -kierownik

ul. B. Chrobrego 37,64-720 Lubasz Tel. 67 255-64-63 e-mail : gops@lubasz.pl

 

II. Tryb udzielania zamówienia:

 

Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30 000 euro i zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlega jej przepisom.

 

III. Przedmiot zamówienia:

1.świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi narzecz osób z terenu Gminy Lubasz.

 

Zamawiający określa zakres zamówienia w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

-neurologopeda na około 20 godzin miesięcznie. Liczba godzin może ulec zmniejszeniu albo

zwiększeniu w trakcie umowy. Nie można jej dokładnie określić ze względu na specyfikę

zamówienia.

-rechabilitacja ruchowa na około 20 godzin miesięcznie. Liczba godzin może ulec zmniejszeniu albo zwiększeniu w trakcie umowy. Nie można jej dokładnie określić ze względu na specyfikę

zamówienia.

-rechabilitacja z pedagogiem specjalnym na około 20 godzin miesięcznie. Liczba godzin może ulec zmniejszeniu albo zwiększeniu w trakcie umowy. Nie można jej dokładnie określić ze względu na specyfikę zamówienia.

IV. Rodzaj zamówienia: usługi.

V. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zadanie 1.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla około 2 osób z

zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie gminy Lubasz w okresie od 01.02.2021r do 31.12.2020r na podstawie :

b) art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U z

2017r poz.882)

c) art.18 ust.1 pkt 3, art.50 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tj.

Dz.U.z 2019r poz. 1507 z .zm) oraz zgodnie z zakresem określonym w

Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r w sprawie

specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Z 2005r. Nr 189 poz.1598 z późn.zm.)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie art. 50 ust 4 ustawy o pomocy społecznej są

to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub

niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem

zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie art 50 ust.4 ustawy o pomocy społecznej

udzielane osobom chorym z zaburzeniami psychicznymi powinny być dostosowane do

szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi, o

których mowa, powinny być świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem

zawodowym.

W zakresie specjalistycznych usług zakres usług obejmować będzie:

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym

zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i

umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i

rehabilitacji , prowadzenia treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności

społecznych oraz wspieranie , także w formie asystowania w codziennych

czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

dbałość o higienę i wygląd,

b) rehabilitacja ruchowa :

c) rehabilitacja neurologopedyczna:

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć

rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych,

 

V. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena za jedną godzinę usług brutto.

W cenę 1 godziny usług należy wliczyć wszystkie koszty, w tym koszty dojazdu , oraz

niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzenia usług.

 

VI. Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2021 r

 

VII. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy:

1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do

wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty

zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej,

specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego

wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi oraz posiadać

przeszkolenie i doświadczenia w zakresie:

umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań ;

kształtowania nawyków celowej aktywności;

prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Dodatkowo, osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi

muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

( np.domu pomocy społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym,w środowiskowym

domu samopomocy) ;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z

zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5) zakładzie rehabilitacji;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą także świadczyć osoby, które nabyły

doświadczenie pracując już w ramach tego rodzaju usług na podstawie poświadczonego

zaświadczeniem okresu o odbyciu co najmniej półrocznego stażu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej dnia 22 września 2005 r. w

sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz.U. z 2005r. Nr 189 poz.1598 ze zm.) w

uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi

mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje

zawodowe określone powyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o

których mowa powyżej i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi

specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Do zakresu usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz

kwalifikacji osób je świadczących stosuje się rozporządzenie Ministra Polityki

Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (

Dz.U. z 2005r. Nr 189 poz.1598 ze zm.)

VIII. Wymagana dokumentacja:

1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny usług opiekuńczych brutto , oraz

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi brutto.

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodów o których

mowa w punkcie VII pkt 1i 2.

3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

(kserokopie).

4. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczy staż w jednostkach, o których mowa w

punkcie VII pkt 2.

5. Dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie, o którym mowa w punkcie VII.

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres trwania realizacji

zamówienia, polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności dotyczącej przedmiotu umowy .Wykonawca dostarczy polisę Zamawiającemu

przed zawarciem umowy. Każdorazowo, przed wygaśnięciem czy zmianą polisy, Wykonawca

dostarczy aktualną polisę do Zamawiającego.

IX. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Oferta – Realizowanie usług polegających na

świadczeniu usług opiekuńczych , i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z

zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Gminy Lubasz.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim w formie pisemnej – odręcznie (nieścieralnym

atramentem lub długopisem), na maszynie lub komputerze. Oferta winna być podpisana przez

osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na

kopercie należy umieścić zapis „Oferta cenowa na – Realizowanie usług polegających na

świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz

mieszkańców Gminy Lubasz

GOPS zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny

na każdym etapie postępowania

X. Termin złożenia oferty:

Oferty należy składać w terminie do 1.12.2020 r. do 30 .12. 2020 godziny 15.30

Decyduje data doręczenia oferty do siedziby/ złożenia oferty w siedzibie G minnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu , Ul. B.Chrobrego37 ; 64-720 Lubasz.

XI. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:

Kierownik J. Kazińska 067 64-63