Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn).

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia
dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn)

ZAPYTANIE OFERTOWE
Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu  zaprasza do złożenia oferty na; -Schronisko dla osób bezdomnych /art.48a.ust.2 ustawy o pomocy społecznej/ – Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi /art.48a ust 2b ustawy o pomocy społecznej/, Noclegownia / art.48a ust.3 ustawy o pomocy społecznej/, Ogrzewalnia / art.48a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej/ świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Lubasz .

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu
ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
e-mail:
gops@lubasz.pl

II. Tryb udzielania zamówienia.
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr1) na podstawie zapisu art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (t Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) oraz zamówienia dokonano na podstawie Ustawy o Pomocy Społecznej w zakresie określonym w art. 17 pkt. 3 udzielenia schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w oparciu  o art. 48a. ust.1, udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.  oraz art. 48a ust 2,  art. 48a ust.2b, art.48a.ust. 3 , art. 48a. ust.4  ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r ( Dz. U. z 201
9r. poz1507ze zm./

III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych( kobiet i mężczyzn) w postaci :
- Schroniska dla osób bezdomnych /art.48a.ust.2 oraz 2a  ustawy o pomocy społecznej/
- Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi /art.48a ust 2b ustawy o pomocy społecznej/,
- Noclegowni / art.48a ust.3 ustawy o pomocy społecznej/,
- Ogrzewalni / art.48a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej/
osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Lubasz
(w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 201
9r. poz1507 ze zm./
2. Umieszczenie osoby bezdomnej w schronisku  odbywa się na podstawie skierowania  oraz indywidualnej decyzji administracyjnej, przyznania pomocy w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu. Przyznanie świadczenia schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
a. Decyzje zawierać będą:
- Imię i Nazwisko świadczeniobiorcy,
- rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7dni.
1. Podmiot składający ofertę na schroniska dla bezdomnych, zobowiązany jest do zapewnienia osobom bezdomnym właściwego wsparcia o którym mowa w art. 48a ust.8 pkt. 8a ustawy o pomocy społecznej;
Noclegownia, schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalnia, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych związanych z udzieleniem schronienia, powinny spełniać minimalne standardy podstawowych usług i minimalne standardy obiektów, w tym zakresie odpowiednich warunków higienicznych i sanitarnych oraz odpowiednich warunków do odpoczynku, określone w przepisach wydanych na podstawie
ust. 14. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia ; 1. Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalniach. 2. Minimalny standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalnie /Dz.U. z 2017 poz 953/
2. Podmiot składający ofertę na świadczenie usługi noclegowni, zobowiązany jest do zapewnienia osobom bezdomnym , następującego zakresu usług:
a. Tymczasową  pomoc w postaci miejsca noclegowego, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.
3. Podmiot składający ofertę na świadczenie usługi ogrzewalni, zobowiązany jest do zapewnienia osobom bezdomnym, następującego zakresu usług:
a. tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu wyposażonym co najmniej w miejsca siedzące.
4. Liczba osób wymagających schronienia – ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy  Lubasz dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.
5. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.
6. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi
w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do GOPS Lubasz.
7. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.
8. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu

IV. Termin realizacji zamówienia:
od 01.01.20
20r. do 31.12.2020r.

V. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
1. Wymagania niezbędne:
a. w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym
i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
b. wymagania dotyczące lokalu schroniska: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe do schronienia osobom tego pozbawionym , które spełniają wymagania sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe. W lokalu musi znajdować się WC oraz łazienka wyposażona zarówno w umywalki jak i natryski.

VI. Warunki i zakres realizacji:
1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.
2. Stawkę godzinową należy podać w „Formularzu ofertowym” (Załącznik nr1).
3. Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.
4. Dopuszcza się składania ofert częściowych.

VII. Kryterium oceny ofert.
1. Najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta,- 80 pkt
Oferta z najniższa cena otrzymuje 80 pkt
Punkty do pozostałych ofert będą obliczane wg wzoru:
Lp= /Cn/CB/ X 80 pkt
Gdzie ;Lp- liczba punktów wyliczona dla danej oferty
Cn- najniższa cena brutto wśród złożonych ofert
Cb- cena brutto podanej oferty
2. Dogodne umiejscowienie schroniska (odległość od siedziby zamawiającego),
– od 0 do 30 km – 20 pkt
– od 30 do 60 km – 10 pkt
-  powyżej 60 km – 5 pkt
3. Podmiot który złoży najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisana  umowa.
VIII. Sposób przygotowania oferty:
1. Wypełniony formularz ofertowy wg Załącznika nr 1 – wzór oferty.
IX. Wymagane dokumenty:
1. W przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
2. W przypadku pozostałych podmiotów ‐ inny dokument właściwy dla podmiotu,
3. Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej,
4. Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym
o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:
o upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,
o zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę porozumienia
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubaszu.
o upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.
5. Odpis statutu.

VIII. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaszu
ul. B. Chrobrego 37 64-720 Lubasz.
2. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres email:
gops@lubasz.plwyłącznie na formularzu pn. „TREŚĆ OFERTY” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 8 listopada 2019r. do godziny 15:00.
3. Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

IX. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Jadwiga Kazińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu.
Krzysztof Gruchała – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

oświadczenie o spełnieniu warunków

formularz ofertowy